SRDCE JEŽÍŠOVOPrvní soboty

Modlitba k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu :
Božský Spasiteli můj, jenž jsi zvláštní milosti slíbil těm, kteří Božské Srdce Tvé uctívají, shlédni milostivě na utrpení mé a vyslyš pokornou prosbu mou, kterou Ti předkládám.

Ježíši můj, nad Tebe jiného nemám, Ty jsi má všechna naděje, můj život, můj celý svět. Proto dej mi tu milost, abych Srdce Tvé vždy víc a více miloval, podle jeho přání žil, v jeho lásce zemřel a s ním na věky spojen byl.

Zaslíbení ctitelům Srdce Pána Ježíše
(z kostela sv. Václava na Smíchově) :

  1. Dám jim všechny milosti jejich stavu potřebné.
  2. V jejich rodinách vzbudím klid a štěstí.
  3. Potěším je v jejich utrpení.
  4. Budu jejich útočištěm v životě i ve smrti.
  5. Budu žehnat jejich podnikům.
  6. Požehnám zvláště domu i bytu, kde uctíván bude obraz můj.

Na svátek sv. apoštola Jana r. 1673 klečela svatá Markéta Marie Alacoque před svatostánkem a modlila se. Tu se jí poprvé zjevil Spasitel, ukázal jí své Srdce na plamenném trůně, zářící jako slunce, ovinuté trnovou korunou, ozdobené křížem a řekl jí :"Srdce mé je naplněno láskou k lidem tolik, že již nemůže v sobě zadržet plameny hořící lásky. Musí je tvým prostřednictvím vylíti a lidem zjeviti, aby je obohatilo nebeskými poklady. Tobě zjevím cenu oněch pokladů : jsou to milosti uzdravující a posvěcující, které jedině mohou lidstvo vytrhnout z propasti záhuby.
V neděli po Božím Těle 16. června 1675 se zjevil Spasitel sv. Markétě potřetí. Řekl : "Viz toto srdce, které tolik milovalo lidi, že se nešetřilo, nýbrž vyčerpalo se a zničilo, aby jim ukázalo svou lásku. Odměnou dostávám za to od mnohých jen nevděk, pro jejich neuctivost a svatokrádeže, jejich chladnost a pohrdání, jak se mnou zacházejí právě v této svátosti lásky. Co mne však mnohem více bolí, je, že jsou to i duše mně zasvěcené, které takto se mnou zacházejí." Potom ji žádal, aby mu dostičinila za onen nevděk světa. Poprosil ji, aby přistupovala každý první pátek každého měsíce k svatému přijímání a tak aby podle svých sil napravila urážky, kterých se v tomto měsíci dostalo nejsvětější Svátosti.
Takovým soukromým zjevením se nemusí věřit. Avšak musíme připustit, že duše vyvolené a svaté hlouběji vnikají do pravd Božích a jejich vidění mohou být pravdivá. Pravdivost těchto zjevení může být potvrzena bezúhonností jejího života a pronásledováním. Hlavně Jansenisté pronásledovali úctu k Božskému Srdci Páně. V Rakousku byla dokonce státem zakazována. Jezuita Maxmilián Hell ve Vídni rozdával knížečku o Srdci Páně a musel zaplatit 500 zlatých pokuty. Císař Josef II. dával obrazy Srdce Páně přemalovat, aby prý "neurážely oko vzdělaných lidí". Sv. Markéta o jansenistickém pronásledování psala : "Satan rozvířil tuto bouři, neboť zuří nad tím, že touto pobožností bylo vytrženo z jeho moci již mnoho duší, o kterých se domníval, že už je má zajištěny."
Sv. Gertruda byla jednou u vytržení a viděla sv. apoštola Jana. Zeptala se ho : "Svatý Jane, ty jsi dlel u Srdce Páně, Proč jsi nám nezjevil tajemství tohoto svatého Srdce ?" Na to Jan odpověděl : "Mým úkolem bylo, zjevit tajemství Božího Slova. Avšak v době poslední, kdy bude mezi lidem nejhůře, kdy láska ochladne na světě : v této době Spasitel sám zjeví lidstvu tajemství svého Srdce, aby svět v lásce ochladlý se znovu jeho božskou láskou zapálil.
(z brožurky "Znáš toto srdce", vydal Exerciční dům, Frýdek, r. 1932)

Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.