Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X.
Distrikt Rakousko - Čechy a Morava
 
OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO
 
 
Drazí věřící,
 
tento církevní rok vyhlásil papež Jan Pavel II. rokem růžence. Vzpomenout na význam svatého růžence a nabádat k jeho horlivé modlitbě je jistě velmi dobré, ale rok sv. růžence je spojen s "reformou" sv. růžence. Co si máme o této reformě myslet po mnohých jiných pokoncilních reformách, které nejsou reformami, nýbrž reformací?
Sv. růženec, tzv. dominikánský, je chvála podílu Panny Marie na díle spásy vykoupeném jejím Božským Synem. Má tři části, které odpovídají třem úhelným kamenům vykupitelského díla Kristova - vtělení, oběť kříže, proklamace vítězství nad ďáblem a smrtí. Růženec radostný je chválou vtělení Slova Božího do lůna svaté Panny, příchodu Kristova na zem a přijetí plánu Božího Pannou Marií. Pana Maria přijímá vše bez výhrad: "Staniž se mi podle slova tvého"; až po obětování Krista v chrámě - odevzdání svého milovaného Syna v oběť nebeskému Otci.
Růženec bolestný je opěvováním vykupitelského díla oběti Kristovy, s níž byla Pana Maria od počátku vnitřně sjednocena a odevzdána do vůle Boží. Své utrpení sjednotila s utrpením svého Syna excelentním způsobem na základě svého Bohomateřství spojeného s dokonalou čistotou a zvláštními milostmi. Z této jednoty Panny Marie s trpícím Bohočlověkem pochází titul Spoluvykupitelka, protože takto má Panna Maria na vykoupení sice ne substanciální (sama není Bohem), ale excelentní podíl. Zásluhy ostatních světců a křesťanů spojené s obětí Kristovou jsou daleko za zásluhami Panny Marie. V tajemstvích bolestného růžence je Pana Maria přítomna nejen svojí obětí, ale kromě prvního desátku i fyzicky.
Růženec slavný je opěvováním triumfu Kristova nad smrtí, nad ďáblem, nad hříchem, který je i triumfem Panny Marie. Dle staré tradice, která je sv. Ignácem vzata i do prvního rozjímání čtvrtého týdne exercicií, se Kristus po svém zmrtvýchvstání nejprve zjevil své Matce, Pana Maria byla přítomna při slavném nanebevstoupení a při seslání Ducha Svatého. Slavný růženec končí dvěma desátky glorifikace Matky Boží pro její podíl na díle spásy - po svém nanebevzetí se stává Pana Maria královnou nebes, mystickou nevěstou Kristovou a prostřednicí všech milostí.
Celý růženec se skládá ze 150 zdrávasů, stejně jako žaltář obsahuje 150 žalmů. 150 žalmů žaltáře jsou nejdokonalejší modlitbou ke chvále Nejsvětější Trojice, 150 zdrávasů sv. růžence jsou nejdokonalejší chválou podílu Panny Marie na díle vykoupení - na tomto milosrdném úradku Trojjediného Boha. Tento tzv. dominikánský růženec byl dle ne zcela jisté tradice zjeven sv. Dominikovi Pannou Marií, ale zcela jistě je to vítězný růženec od Lepanta, k jehož modlitbě vyzval a jemuž vítězství v téměř beznadějné bitvě připisoval sv. papež Pius V. Sv.Pius V. poté kanonizoval dominikánský růženec jakožto růženec Katolické církve. Růženec se katolíci modlili v dalších nesnázích, vzniklo mnoho růžencových bratrstev a sv. růženci je nutno připsat mnoho mariánských vítězství. Nakonec i překonání současné všeobecné církevní a společenské krize má nastat mimo jiné i skrze modlitbu tohoto "dominikánského" růžence. Pana Maria ve Fatimě vyzývá k modlitbě růžence a slibuje další velké mariánské vítězství: "Nakonec mé neposkvrněné Srdce zvítězí".
Reformu růžence se snažil prosadit již Msgr. Bugnini, tvůrce "Novus ordo". Papež Pavel VI. si to tehdy nepřál, aby nedošlo k příliš velkému znepokojení. Růženec tak přestál nereformován až do letošního roku. Jan Pavel II. přistupuje k reformě tím, že neruší stávajících 15 desátků, ale vkládá do růžence pět desátků nových, "více christologických". Těchto pět desátků je z období, kdy Kristus odešel od své Matky, aby veřejně proklamoval příchod Nového Zákona, povolal apoštoly a položil základy církevní hierarchie. Tyto desátky jsou tedy v rozporu se smyslem sv. růžence jakožto chvály podílu Panny Marie na díle spásy, nejsou žádným "logickým doplněním", nýbrž nelogickou vsuvkou, narušující jak mariánský charakter růžence, tak i symboliku mariánského žaltáře. Dovolením nových forem modlitby sv. růžence především pro mládež, na kterou si v našich kostelech rády hrají i ženy věkovitější, povede k anarchii a destrukci sv. růžence. Bl. Francisco a Jacinta si jistě nevšimli, že se modlí růženec v nedokonalé formě, protože jinak by se nemodlili sv. růženec tak, jak je to učila Pana Maria, nýbrž dle pokynů současného papeže. Nový růženec je totiž opuštěním růžence Lepanta, Lurd, Fatimy...,  růžence požehnaného samou Nejsvětější  Pannou.
Nelze říci, že by nový růženec byl přímo bludný. Nový růženec je ale časovanou bombou, která naruší posvátný růženec zevnitř, což je mnohem účinnější, než růženec zakázat, protože na to by málokdo dbal. A posvátný růženec je poslední velkou hrází proti vládě knížete temnot a záštitou fatimského zaslíbení.
Nenechme si tedy sv. růženec pokazit a vytrvejme věrně v jeho modlitbě za spásu duše své, svých bližních, všech lidí, za Církev a za vítězství Neposkvrněného Srdce Pany Marie.
K tomu Vám žehná
P. Tomáš Stritzko FSSPX


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.