Růženec


Růženec radostný    Růženec světla    Růženec bolestný    Růženec slavný    O růženci

Seňal de la Cruz = Znamení svatého kříže:
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen

Credo = Vyznání víry (Věřím):
Apoštolské vyznání víry
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
- i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, - jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny , - trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; - sestoupil do pekel, - třetího dne vstal z mrtvých; - vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. - Věřím v Ducha svatého, - svatou Církev obecnou, - společenství svatých, - odpuštění hříchů, - vzkříšení těla - a život věčný.
Padre Nuestro = Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.Amen
Amen.
Na prvních třech kuličkách:
1)FE = víra. Zdrávas Maria...plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria...
2)ESPERANZA = naděje. ...Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria...
3)CARIDAD = láska. ...Ježíš, kterého nade všechno milujeme. Svatá Maria...
1.Tajemství radostného růžence :
1. kterého jsi z Ducha svatého počala.
2. s kterým jsi Alžbětu navštívila.
3. kterého jsi v Betlémě porodila.
4. kterého jsi v chrámě obětovala.
5. kterého jsi v chrámě nalezla.
Růženec
2.Tajemství růžence světla
1.který byl pokřtěn v Jordánu.
2.který zjevil v Káně svou moc.
3. který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení.
4. který na Hoře proměnění zjevil svou slávu.
5. který ustanovil eucharistii.
3.Tajemství bolestného růžence.
1. který se pro nás krví potil.
2. který byl pro nás bičován.
3. který byl pro nás trním korunován.
4. který pro nás nesl těžký kříž.
5. který byl pro nás ukřižován.
4.Tajemství slavného růžence
1. který z mrtvých vstal.
2. který na nebe vstoupil.
3. který Ducha svatého seslal.
4. který tě, Panno, do nebe vzal.
5. který tě v nebi korunoval.
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou.
Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen

Gloría al Padre final = Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen

Pane Ježíši,odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
Na konci :
Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!

Zpět na hlavní stranu


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.