Warning: include_once() [function.include-once]: Unable to access admin/aext_prom.php in /mnt/data/accounts/a/abcsvatych/data/www/config.php on line 13

Warning: include_once(admin/aext_prom.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/data/accounts/a/abcsvatych/data/www/config.php on line 13

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'admin/aext_prom.php' for inclusion (include_path='.') in /mnt/data/accounts/a/abcsvatych/data/www/config.php on line 13

Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/a/abcsvatych/data/www/myweb.php on line 65

Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/a/abcsvatych/data/www/myweb.php on line 203

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/data/accounts/a/abcsvatych/data/www/config.php:13) in /mnt/data/accounts/a/abcsvatych/data/www/myweb.php on line 187

Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/a/abcsvatych/data/www/specfce.php on line 382

Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/data/accounts/a/abcsvatych/data/www/specfce.php on line 385
Exorcismus
 Hlavní stránka   Patronáty   Odkazy na stránky o svatých   Obrázky    Mp3   Modlitby   Odkazy   Rubriky 
  Nejčtenější
Čeští svatí patroni
Poutní místa
Pomocníci v nouzi
Svaté děti
Růženec
Korunka
První soboty
Úryvky
Seznam papežů
MP3, Videoklipy
Srdce Ježíšovo
Poutníci
Mravenci
Ubytování Česká KanadaHranice Rakousko chataPenzion Jižní ČechyPenzionApartmány KunžakChatyUbytováníUbytování skupinyRybník chataKomorník Jindřichův HradecKomorníkRybolovChalupa Nová Bystřice


  Podle abecedy
A B C D E F G H CH I J K L
M N O P Q R S T U V W X Z

  Modlitby na úmysly

 


Statistika


Oblíbené vyhledávače a katalogy firem

Modlitby

* Exorcismus

Vydáno dne 29. 10. 2006 (12684 přečtení)

proti Satanu a zlým duchům
vydaný z příkazu Jeho Svatosti Lva XIII.

Kde je znamení +, děláme před sebou kříž (nežehnáme sebe). Z církevního zákoníku z r. 1983 (CIC can 1172) vyplývá, že tento exorcismus se může modlit každý, poněvadž se nejedná o exorcismus nad posedlými. Nad posedlými může exorcismus konat jen kněz, kterého k tomu pověřil místní ordinář.
ÚVOD :
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Modlitba k svatému Michaelovi archandělu.
Slavný Kníže nebeských vojsk, svatý Michaeli, archanděle, braň nás v boji proti knížatům a mocnostem, proti světovládcům těchto temnot, proti zlým duchům v ovzduší (Ef. 6,12). Přijď na pomoc lidem, které Bůh stvořil k svému obrazu a podobě a za velikou cenu vykoupil ze Satanova otroctví. Tebe ctí svatá církev jako svého strážce a ochránce, tobě svěřil Bůh vykoupené duše, abys je přiváděl do věčné blaženosti. Pros Boha pokoje, ať pod našima nohama zdrtí Satana, aby už nemohl držet lidi v zajetí a škodit církvi. Přednes naše modlitby před tváří Nejvyššího, aby na nás brzo sestoupilo milosrdenství Páně. Uchop draka, starého hada, kterým je ďábel a satan, a spoutaného jej svrhni do propasti, aby už nikdy nesváděl národy (Zjev. 20).

Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, a na přímluvu Neposkvrněné Panny a Matky Boží Marie, svatého Michaela archanděla, svatých apoštolů Petra a Pavla a všech svatých bezpečni přistupujeme k boji proti útokům ďábelských úkladů.

Žalm 67,2-3: Bůh povstává, jeho nepřátelé se rozptylují, prchají před ním, kdo ho nenávidí. Jako se rozplývá dým a jako taje vosk před ohněm, tak se rozptylují a hynou hříšníci.

V. Hle, kříž Páně, prchejte nepřátelské mocnosti!
R. Zvítězil Lev z kmene Judova, kořen Davidův.
V. Tvé milosrdenství buď nad námi, Pane!
R. Jako jsme doufali v Tebe.

HLAVNÍ ČÁST:

Vymítáme tě, každý nečistý duchu, každá moci satanova, každý nápore pekelného protivníka, každá legie, každé ďábelské sdružení a sekto! Ve jménu a mocí našeho Pána Ježíše Krista + budiž vykořeněn a vypuzen z Boží církve, + z duší stvořených k obrazu Božímu + a vykoupených drahocennou Krví Božího Beránka! +

Neodvažuj se už, vychytralý hade, klamat lidské pokolení, + pronásledovat Boží církev, + ani vyvolené Boží prosívat a tříbit jako pšenici (Lk. 22,31).

Rozkazuje ti to Nejvyšší Bůh, + kterému se ve své velké pýše dosud odvažuješ připodobňovat, který chce, aby všichni lidé došli spásy a dospěli k poznání pravdy (1. Tim. 2,4).

Rozkazuje ti to Bůh Otec! + Rozkazuje ti to Bůh Syn! + Rozkazuje ti to Bůh Duch Svatý! +

Rozkazuje ti to Majestát Kristův, + věčné Slovo Boží, které se vtělilo, + které se ponížilo pro spásu našeho pokolení, ztraceného tvou závistí, a stalo se poslušným až k smrti; které zbudovalo svou církev na pevné skále a prohlásilo, že pekelné brány ji nikdy nepřemohou a že s ní zůstane po všechny dny až do skonání světa (Mat. 28,20)!

Rozkazuje ti to svaté znamení Kříže + a síla všech tajemství křesťanské víry! +.

Rozkazuje ti to mocná Boží Rodička Panna Maria, + která od prvního okamžiku svého Neposkvrněného Početí potřela ve své pokoře tvou pyšnou hlavu!

Rozkazuje ti to víra svatých apoštolů Petra a Pavla + a ostatních apoštolů!

Rozkazuje ti to krev mučedníků + a zbožná přímluva všech světců a světic!

Nuže, prokletý draku a celý ďábelský pluku, zaklínáme tě skrze Boha živého, + skrze Boha pravého, + skrze Boha svatého, + skrze Boha, jenž tak miloval svět, že svého Jednorozeného Syna vydal, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3,16)! Přestaň klamat lidské tvory a podávat jim jedovatý nápoj věčného zavržení!

Přestaň škodit církvi a spoutávat její svobodu!

Odejdi, satane, původce a učiteli každého klamu, nepříteli lidské spásy!

Uvolni místo Kristu, na němž jsi nenašel nic ze svého díla! Uvolni místo církvi, jediné, svaté, katolické a apoštolské, kterou si Kristus sám získal cenou své Krve (Ef. 1,7)!

Pokoř se pod mocnou rukou Boží! Chvěj se a uteč před naším vzýváním hrozného a svatého Jména Ježíš, před nímž se třese peklo a jemuž jsou poddány nebeské Síly, Mocnosti a Panstva, kterého chválí Cherubové a Serafové a bez ustání volají:

Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů!

V. Pane, vyslyš modlitbu mou.
R. A volání mé k Tobě přijď.
V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.

ZÁVĚR:

Modleme se:
Bože nebes, Bože země, Bože andělů a archandělů, Bože patriarchů, Bože proroků, Bože apoštolů, Bože mučedníků, Bože panen, Bože, jenž máš moc dávat život po smrti a pokoj po práci, neboť není Boha kromě Tebe, a nemůže být jiný, leč Ty, Stvořitel všech věcí viditelných i neviditelných, a jehož Království nebude mít konce. Pokorně prosíme Tvou mocnou velebnost, abys nás vysvobodil od každé moci, léčky, klamu a nepravosti pekelných duchů a zachoval nás bez úhony. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.

Od ďáblových nástrah vysvoboď nás, Pane. 3x

bychom v bezpečné svobodě sloužili Tvé církvi, prosíme Tě, vy slyš nás.

Abys ponížil nepřátele svaté církve, prosíme Tě, vyslyš nás. MODLITBA KE SVATÉMU MICHAELU ARCHANDĚLU (Lev XIII.) Svatý Michaeli archanděle, braň nás v boji: buď nám ochranou proti zlobě a úkladům ďáblovým. - Ať mu Bůh přikáže, pokorně prosí­me: a ty, kníže nebeského vojska, svrhni satana a jiné zlé duchy, kteří ke zkáze duší obcházejí světem, božskou mocí do pekelné propasti. Amen.


Související články:
Jak jsem byl u léčitele (13.05.2007)

[Akt. známka: 2,00 / Počet hlasů: 25] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 37 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

 
Ubytování Česká KanadaHranice Rakousko chataPenzion Jižní ČechyPenzionApartmány KunžakChatyUbytováníUbytování skupinyRybník chataKomorník Jindřichův HradecKomorníkRybolovChalupa Nová Bystřice

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS.
NREAL.cz, Středověk, TheArtsDirectory.net