Přislíbení Pána: "Duše, které se budou modlit tuto Korunku, zahrnuje moje milosrdenství v životě a zvláště v hodině smrti.
Skrze modlitbu této Korunky rád dám všechno, oč mě budou prosit

Korunku nadiktoval Pán Ježíš sestře Faustině ve Vilně 13.-14. září 1935 jako modlitbu na utišení a zmírnění Božího hněvu.
Když se modlíme tuto Korunku, obětujeme Bohu Otci "Tělo a Krev, Duši a Božství" Ježíše Krista a současně prosíme "o milosrdenství pro nás a pro celý svět".

Z deníčku sestry Faustyny:

V jisté chvíli, když jsem šla po chodbě do kuchyně, jsem v duši uslyšela tato slova:
,,Neustále se modli Korunku, kterou jsem tě naučil.
Každý, kdo se ji bude modlit, dosáhne velkého milosrdenství v hodině smrti.
Kněží ji budou dávat hříšníkům jako poslední záchranu; i kdyby byl hříšník sebevíc zatvrzelý, jestliže se jen jednou pomodlí tuto Korunku, dosáhne u mého nekonečného milosrdenství milost. Přeji si, aby mé milosrdenství poznal celý svět; nesmírné milosti toužím dávat duším, které důvěřují mému milosrdenství. "

Dnes mi Pán řekl:
"Zapiš, má dcero tato slova:
Všem duším, které budou uctívat mé milosrdenství, šířit jeho úctu a povzbuzovat jiné duše k důvěře v mé milosrdenství :
Tyto duše v hodině smrti nezakusí strach. Mé milosrdenství je v tomto posledním boji ochrání...
Má dcero, vybízej duše k modlitbě té Korunky, kterou jsem ti odevzdal.
Skrze modlitbu této Korunky rád dám všechno, oč mě budou prosit.
Když se ji budou modlit i zatvrzelí hříšníci, naplním jejich duše pokojem a hodina jejich smrti bude šťastná.
Napiš pro zarmoucené duše: až duše uvidí a pozná velikost svých hříchů, až se před jejím zrakem otevře celá propast ubohosti, do které se ponořila, ať nezoufá, ale ať se s důvěrou vrhne do náruče mého milosrdenství jako dítě do objetí milované matky.
Tyto duše mají prvenství (v nároku) na mé slitovné Srdce, mají prvenství (v nároku) na mé milosrdenství.
Řekni, že žádná duše, která vzývala mé milosrdenství, se nezklamala ani nebyla zahanbena.
Mám zvláštní zalíbení v duši, která uvěřila v mou dobrotu.
Napiš, že když se tuto Korunku budou modlit u umírajících, postavím se mezi Otcem a umírající duší ne jako spravedlivý soudce, ale jako milosrdný Spasitel. "

Pán mi dal ihned poznat, jak je velice žárlivý na mé srdce.
"... Dokonce i mezi řeholními sestrami se budeš cítit samotná a tehdy věz, že chci, aby ses těsněji spojovala se mnou. Jde mi o každý záchvěv tvého srdce; každý záchvěv tvé lásky se odráží v mém Srdci, žízním po tvé lásce. "Ano, ó Ježíši, ale ani mé srdce by bez Tebe nedokázalo žít, neboť i kdyby mi byla nabídnuta srdce všech tvorů, neuspokojila by hlubinu mého srdce.

Při modlitbě té Korunky jsem uslyšela hlas:
,,Jak veliké milosti udělím duším, které se budou tu Korunku modlit, nitro mého milosrdenství je pohnuto vůči těm, kdo se Korunku modlí. Zapiš tato slova, má dcero, říkej světu o mém milosrdenství, ať celé lidstvo pozná mé neproniknutelné milosrdenství. Je to znamení posledních časů, po něm přijde den spravedlnosti. Dokud je čas, ať (se) utíkají k prameni mého milosrdenství, ať čerpají z krve a vody, která pro ně vytryskla. "
Ach, duše lidí, kam se ukryjete v den Božího hněvu?
Teď se utíkejte k prameni Božího milosrdenství. Jak veliký počet duší vidím - vzdaly chválu Božímu milosrdenství a budou zpívat píseň chvály navěky.

Když jsem vešla do svého pokoje, uslyšela jsem tato slova:
"Každou duši, která se tu Korunku bude modlit, bráním v hodině smrti jako svou chválu a stejné výsady dosahují umírající, když se ji druzí u nich pomodlí. Když se u umírajícího tuto Korunku modlí, usmiřuje se Boží hněv a bezedné milosrdenství objímá duši a nitro mého milosrdenství je pohnuto pro bolestné utrpení mého Syna."
Ach, kdyby všichni poznali, jak veliké je Pánovo milosrdenství a jak velice my všichni to milosrdenství potřebujeme, zvláště v té rozhodující hodině. Dnes jsem vedla boj s duchy temnoty o jednu duši - jak strašně satan Boží milosrdenství nenávidí, vidím, jak se staví proti celému tomu dílu. Ó, milosrdný Ježíši, rozepjatý na kříží, pamatuj na hodinu naší smrti. Nejmilosrdnější Ježíšovo Srdce, otevřené kopím, ukryj mě v poslední smrtelné hodině. Ó, krvi a vodo, která jsi vytryskla z Ježíšova Srdce jako zdroj nevyčerpatelného milosrdenství pro mě, v mé smrtelné hodině - umírající Ježíši, záruko milosrdenství - zmírni Boží hněv v mé smrtelné hodině.

Dnes ke mně vešel Pán a řekl: "Má dcero, pomoz mi zachraňovat duše. Půjdeš k umírajícímu hříšníkovi a budeš se modlit tu Korunku, a tím mu vyprosíš důvěru v mé milosrdenství, neboť si už zoufá. "
Naráz jsem se ocitla v neznámém domku, kde umíral už starší člověk ve strašných mukách. Okolo postele bylo mnoho ďáblů a plačící rodina. Když jsem se začala modlit, duchové temnoty se rozprchli se sykotem a vyhrožováním proti mně, ta duše se uklidnila a plná důvěry spočinula v Pánu. V tom okamžiku jsem se uviděla ve svém pokoji. Jak se to děje, nevím.
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého

Otče náš, jenž jsi na nebesích

Zdrávas Maria

Věřím v Boha


Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev,
Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna
a našeho Pána Jěžíše Krista,
na smír za hříchy naše
i celého světa.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Tento desátek se modlí celkem  5 x   .

Na zakončení:

3 x     Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný,
smiluj se nad námi a nad celým světem.Úvodní modlitby v plném znění :


Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš,
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. AmenVěřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.Nahoru

MODLITBA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ ZA MILOST OBRÁCENÍ

Dnes mi Ježíš řekl: Toužím, abys hlouběji poznala mou lásku, jíž mé srdce plane k duším, a pochopíš to, když budeš rozjímat o mém utrpení. Vzývej mé milosrdenství pro hříšníky, toužím po jejich spáse. Když se tuto modlitbu se zkroušeným srdcem a vírou pomodlíš za některého hříšníka, dám mu milost obrácení. Je to tato modlitbička:

Ó krvi a vodo, která jsi vytryskla ze srdce Ježíšova jako zdroj milosrdenství pro nás, důvěřuji Ti.Svátek Božího milosrdenství

V roce 1931 řekl Pán Ježíš sestře Faustině: "Přeji si, aby byl ustanoven svátek Milosrdenství."
Svatý Otec Jan Pavel II. ustanovil tento svátek dne 30. dubna 2000, v den, kdy prohlásil blahoslavenou sestru Faustinu za svatou.
Svátek Božího milosrdenství se bude slavit vždy první neděli po Velikonocích.
Tento svátek je dnem velkých milostí pro všechny lidi.
Sám Pán Ježíš o něm říká:
V jistou chvílí jsem uslyšela tato slova:
"Dcero má, říkej celému světu o mém nesmírném milosrdenství.
Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky.
V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství;
celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží.


Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání,
dosáhne úplného odpuštění vin a trestů;
v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti;
ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat.


Mé milosrdenství je tak veliké, že jím nepronikne žádný rozum, ani lidský, ani andělský, za celou věčnost.
Vše, co existuje, má svůj původ v nitru mého milosrdenství.
Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.


Svátek Milosrdenství vyplynul z mého nitra, toužím, aby byl slavnostně slaven první neděli po Velikonocích.
Lidstvo nedojde pokoje, dokud se neobrátí ke zdroji mého milosrdenství.

Hodina Božího milosrdenství

V říjnu 1936 v Krakově doporučil Pán Ježíš uctívat hodinu své smrti:
"Kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá se ponoř do mého milosrdenství, veleb je a oslavuj; svolávej jeho všemohoucnost na celý svět, zvláště na ubohé hříšníky. Vždyť v té chvíli bylo pro všechny duše otevřeno dokořán.


V tuto hodinu vyprosíš pro sebe i pro jiné všechno, v tuto hodinu se dostalo milosti celému světu - milosrdenství zvítězilo nad spravedlností.
Dcero má, snaž se v tuto hodinu vykonat pobožnost křížové cesty, pokud ti to povinnosti dovolí, a nemůžeš-li se pomodlit křížovou cestu, tak alespoň na chvíli vejdi do kaple a ucti mé Srdce, které je plné milosrdenství v Nejsvětější svátosti; a jestliže nemůžeš přijít do kaple, ponoř se do modlitby tam, kde jsi, alespoň na okamžik.


Žádám o úctu k mému milosrdenství od všech tvorů, ale od tebe především, neboť tobě jsem nejhlouběji dal to tajemství poznat.


O třetí hodině vyprošuj mé milosrdenství zvláště hříšníkům a alespoň na chvilku se zamýšlej nad mým utrpením, zvláště nad mou opuštěností ve chvíli umírání. Je to hodina velikého milosrdenství pro celý svět. Dovolím ti proniknout do mého smrtelného smutku, v tuto hodinu nic neodmítnu duši, která mě prosí pro mé utrpení..."

Obraz milosrdného Ježíše

(Obraz Božího milosrdenství)
Jeho podoba byla zjevena ve vizi, kterou měla sestra Faustina 22. února 1931 v cele Plockého kláštera.
Pro tento obraz Krista jsou charakteristické dva paprsky.


Světlý paprsek představuje vodu, která omilostňuje duše, červený paprsek znamená krev, která je životem duše.
Pán Ježíš sestře Faustině řekl:
"Slibuji, že duše, která bude tento obraz ctít, nezahyne. Já sám ji budu chránit jako svou chválu."
Z DENÍČKU SVATÉ FAUSTYNY KOWALSKÉ
1. den
Za celé lidstvo, zvlášť za všechny hříšníky.

2. den
Za kněze, řeholníky a řeholnice.

3. den
Za křesťany - duše zbožné a věrné.

4. den
Za pohany a ty, kteří Ježíše ještě neznají.

5. den
Za ty, kteří porušili jednotu církve.

6. den
Za děti a duše pokorné a tiché.

7. den
Za ctitele Boží milosrdenství.

8. den
Za duše v očistci.

9. den
Za vlažné duše.

      Novéna k Božímu milosrdenství, kterou mi Ježíš přikázal :
Je velmi žádoucí začít novénu na Velký Pátek, ale může se vykonat  kdykoliv  během roku.
Duše, která přistoupí ke sv. zpovědi a ke svatému přijímání, dosáhne úplného odpuštění hříchů i trestů.
Ke svaté zpovědi je možno přistoupit i několik dní před svátkem Božího milosrdenství.
Ke svatému přijímání se má přistoupit na svátek Božiho milosrdenství, to je v prvni neděli po Velikonocích.
     Je to úžasná milost!     
NIKDY NEZAPOMEŇ :
I kdyby duše byla jako rozkládající se mrtvola a kdyby lidsky vzato už nebylo pro ni vzkříšení, není to tak u Boha. Zázrak Božího milosrdenství vzkřísí duši v celé plnosti.

,,Toužím, abys během těchto devíti dní přiváděla duše k prameni mého milosrdenství, aby načerpaly síly a osvěžení i všechnu milost, kterou potřebují v těžkostech života, a zvláště v hodině smrti.
Každého dne přivedeš do mého Srdce jinou skupinu duší a ponoříš je do toho moře mého milosrdenství. A já všechny tyto duše uvedu do domu mého Otce. Budeš to dělat v tomto i v budoucím životě. A žádné duši, kterou uvedeš do zdroje mého milosrdenství, nic neodmítnu. Každého dne budeš prosit mého Otce o milosti pro tyto duše pro mé bolestné utrpení. "

Odpověděla jsem: Ježíši, nevím, jak mám tu novénu konat a které duše přivést do Tvého nejslitovnějšiho Srdce nejdřív. A Ježíš mi odpověděl, že mi na každý den poví, které duše mám uvést do jeho Srdce.
Nahoru

První den

"Dnes mi přiveď celé lidstvo, zvláště všechny hříšníky, a ponoř je do moře mého milosrdenství. Tím mě utěšíš v hořkém zármutku, do něhož mě vrhá ztráta duší. "
Modlitba :
Nejmilosrdnější Ježíši, jemuž je vlastní slitovávat se nad námi a odpouštět nám, nehleď na naše hříchy, ale na naši důvěru, kterou klademe v Tvou nekonečnou dobrotu, a přijmi nás do příbytku svého nejslitovnějšiho Srdce a nedej z ní nikomu odejít navěky.
Prosíme Tě o to pro Tvou lásku, jež Tě pojí s Otcem a Duchem sv.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na celé lidstvo, které je uzavřeno v nejslitovnějšim Ježíšově Srdci, a zvláště na ubohé hříšníky, a pro jeho bolestné utrpení nám prokaž své milosrdenství, aby všemohoucnost Tvého milosrdenství oslavovali na věky věků. Amen.
Nahoru

Druhý den

"Dnes mi přiveď duše kněží a duše řeholní a ponoř je do mého nezměrného milosrdenství. Ony mi daly sílu vydržet hořké utrpení, skrze ně, jako skrze řečiště, splývá na lidstvo mé milosrdenství...
Nejmilosrdnější Ježíši, od něhož pochází vše dobré, rozmnož v nás
milost, abychom uskutečňovali milosrdenství, aby ti, kdo se na nás dívají, chválili Otce milosrdenství, který je v nebi.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na ty, které jsi zvláštním způsobem povolal na svou vinici, na duše kněží a na řeholní duše a uděl jim moc svého požehnání a pro city Srdce svého Syna, Srdce, v němž jsou tyto duše uzavřeny, uděl jim sílu svého světla, aby mohli vést ostatní po cestách spásy, aby společně zpívali ke cti Tvého nevyčerpatelného milosrdenství na věčné věky. Amen.
Nahoru

Třetí den

"Dnes mi přiveď všechny duše zbožné a věrné a ponoř je do moře mého milosrdenství.
Tyto duše mě utěšovaly na křížové cestě, byly tou kapkou útěch v moři hořkosti."
Nejmilosrdnější Ježíši, jenž všem udílíš přehojně svých milostí z klenotnice svého milosrdenství, přijmi nás do příbytku svého nejslitovnějšího Srdce a nepropouštěj nás z něj navěky, prosíme Tě o to pro nesmírnou lásku, jíž plane Tvé Srdce k nebeskému Otci.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na věrné duše jako na dědíctví svého Syna a pro jeho bolestné utrpení jím uděl své požehnání a zahrnuj je svou neustálou péčí, aby neztratily lásku a poklad svaté víry, ale aby s celým zástupem andělů a svatých oslavovaly Tvé nesmírné milosrdenství na věčné věky.
14-tiletý asyrský křesťanský chlapec Ayad Tariq, který pracoval na 12-ti hodinové směny při obsluze generátoru v elektrárně  v Iráku byl zavražděn muslimskými vzbouřenci. 21 členná skupina převlečených muslimských vzbouřenců vešla do elektrárny ráno, krátce po začátku jeho směny. Více dole na stránce.
Amen.
Nahoru

Čtvrtý den

"Dnes mi přiveď pohany a ty, kteří mě ještě neznají. I na ně jsem myslel ve svém hořkém utrpení a jejich následná horlivost potěšila mé Srdce. Ponoř je do moře mého milosrdenství."
Nejslito-
vnější Ježíši, jenž jsi světlem pro celý svět, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího Srdce duše pohanů, kteří Tě ještě neznají, nechť je osvítí paprsky Tvé milosti, aby i oni společně s námi oslavovali dívy Tvého milosrdenství, a nepropouštěj je z příbytku svého nejslitovnějšího Srdce.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše pohanů a těch, kdo Tě ještě neznají, které jsou uzavřeny v nejslitovnějším Ježíšově Srdci. Přitáhni je do světla Evangelia. Tyto duše nevědí, jak velikým štěstím je Tebe milovat, učiň, aby í ony oslavovaly štědrost Tvého milosrdenství na věčné věky. Amen.
Nahoru

Pátý den

"Dnes mi přiveď duše heretiků a odpadlíků a ponoř je do moře mého milosrdenství. Hořkým utrpením drásali mé tělo i Srdce, to je mou církev. Když se vracejí kjednotě s církví, zahojují se mé rány, a tak zmírňují mé utrpení. "
Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi dobro samo, Ty neodpíráš světlo těm, kdo Tě prosí.
Přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího Srdce duše heretiků a duše odpadlíků.
Přitáhni je svým světlem k jednotě s církví a nepropouštěj je z příbytku svého nejslitovnějšího Srdce.
Učiň, aby i oni oslavili štědrost Tvého milosrdenství.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše heretiků a odpadlíků, kteři promrhali Tvá dobra a zneužili Tvých milosti zarputilým setrváváním ve svých omylech. Nehleď na jejich chyby, ale na lásku svého Syna a na jeho hořké utrpení, které pro ně podstoupil, neboť i oni jsou uzavřeni v nejslitovnějším Ježíšově Srdci. Učiň, ať také oni oslavují Tvé veliké milosrdenství na věčné věky.

Amen.
Nahoru

Šestý den

"Dnes mi přiveď duše tiché a pokorné a duše malých dětí a ponoř je do mého milosrdenství. Tyto duše jsou nejvíc podobné mému Srdci. Ony mě posilovaly, když jsem v hořkých mukách umíral. Viděl jsem je jako pozemské anděly, kteří budou bdít u mých oltářů. Na ně vylévám milosti plnými proudy. Moji milost je schopna přijmout pouze pokorná duše; pokorné duše mají mou důvěru. "
Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám řekl - učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného Srdce, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího Srdce duše tiché a pokorné a duše malých děti. Tyto duše uvádějí v úžas celé nebe a nebeský Otec v ních má zvláštní zalibení, jsou kyticí před Božím trůnem, jejich vůni vdechuje sám Bůh. Tyto duše mají stálý příbytek v Ježíšově nejslitovnějším Srdci a neustále zpívají píseň lásky a milosrdenství navěky.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše tiché a pokorné a na duše malých dětí, které jsou uzavřeny v přibytku nejslitovnějšího Srdce Ježíšova. Tyto duše se nejvíce podobají Tvému Synu, vůně těchto duší stoupá ze země až k Tvému trůnu. Otče milosrdenství a veškerého dobra, prosím Tě pro lásku a zalíbení, jaké máš v těchto duších, požehnej celému světu, aby všechny duše společně zpívaly ke cti Tvého milosrdenství na věčné věky. Amen.
Nahoru

Sedmý den

"Dnes mi přiveď duše, které obzvlášť uctívají a oslavují mé milosrdenství, a ponoř je do mého milosrdenství. Tyto duše měly největší soustrast s mým utrpením a nejhlouběji pronikly do mého ducha. Jsou živým odrazem mého slitovného Srdce. V budoucím životě budou tyto duše zařit zvláštním světlem. Žádná se nedostane do pekelného ohně, každou budu zvlášť bránit v hodinu její smrti. "
Nejmilosrdnější Ježíši, jehož Srdce je láska sama, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího Srdce duše, které obzvlášť ctí a oslavují velikost Tvého milosrdenství. Tyto duše jsou silné mocí samotného Boha v nejrůznějších trápeních a překážkách, jdou vpřed s důvěrou ve Tvé milosrdenství, tyto duše jsou sjednoceny s Ježíšem a na svých bedrech nesou celé lidstvo. Tyto duše nebudou přísně souzeny, ale ve chvili skonu je obejme Tvémilosrdenství.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše, které oslavují a uctívají Tvou největší vlastnost, to je Tvé bezedné milosrdenství, které jsou skryty v nejslitovnějším JeŽÍšově Srdci. Tyto duše jsou živým Evangeliem, mají ruce plné milosrdných skutků a jejich duše, přeplněná veselím, zpívá píseňmilosrdenství Nejvyššímu. Prosím Tě, Bože, prokaž jím svémilosrdenství podle jejich naděje a důvěry v Tebe. Nechťse na nich naplní příslib Ježíše, který řekl: Duše, kterébudou uctívat mé nevyčerpatelné milosrdenství,já sám budu bránit v životě a zvláště v hodině smrti jako svou slávu.
Nahoru

Osmý den

"Dnes mi přiveď duše, které jsou v očistcovém vězení, a ponoř je do propasti mého milosrdenství, ať prameny mé krve ochladíjejich palčivost. Všechny tyto duše velmi miluji, splácejí dluh mé spravedlnosti. Je v tvé moci přinést jim ulehčeni. Vezmi z pokladnice mé církve všechny odpustky a obětuj je za ně... Kdybys znala jejich muka, neustále bys za ně obětovala duchovní almužnu a splácela mé spravedlnosti jejich dluhy. "
Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám řekl, že si přeješ milosrdenství, přivádím tedy do příbytku Tvého nejslitovnějšího Srdce duše z očistce, které Ti jsou velmi milé, které však musejí splácet dluh Tvé spravedlnosti, nechť proudy krve a vody, které vytryskly z Tvého Srdce, uhasí plameny očistcového ohně, aby i tam byla oslavována moc Tvého milosrdenství.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše trpící v očistci, které jsou uzavřeny v Ježíšově nejslitovnějším Srdci. Prosím Tě, pro bolestné utrpení Ježíše, Tvého Syna, a pro všechnu hořkost, jíž byla zaplavena jeho přesvatá duše, prokaž své milosrdenství duším, které se nacházejí pod pohledem Tvé spravedlnosti, nehleď na ně jinak než skrze rány Ježíše, Tvého nejmilejšího Syna, neboť my věříme, že Tvá dobrota a slitovnost jsou nekonečné. Amen.
Nahoru

Devátý den

"Dnes mi přiveď duše vlažné a ponoř je do propasti mého milosrdenství. Tyto duše zraňují mé Srdce nejbolestněji. Největšího odporu se mé duši v Getsemanech dostalo od vlažných duši. Ony byly příčinou, že jsem řekl - Otče odejmi ode mě tento kalich, je-li to Tvá vůle. Poslední záchranou pro ně je utéci se do Tvého milosrdenství. "
Nejslitovnější Ježíši, jenž jsi slitovnost sama, přivádím do příbytku Tvého nejslitovnějšího Srdce vlažné duše. Ať se tyto ledové duše, které se podobají mrtvolám a naplňují Tě takovým odporem, rozehřejí v ohni Tvé čisté lásky. Nejslitovnější Ježíši, použij všemohoucnost svého milosrdenství a přitáhni je do samé výhně své lásky a daruj jim svatou lásku, vždyť Ty můžeš všechno.

Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše vlažné, které jsou uzavřeny v Ježíšově nejslitovnějším Srdci. Otče milosrdenství, prosím Tě pro hořké utrpení Tvého Syna a pro jeho tři hodiny trvající umírání na kříži, dovol, aby také ony oslavovaly propast Tvého milosrdenství...

Novéna začíná na Velký pátek a končí svátkem Božího milosrdenství v neděli po Velikonocích.

K obrázku u 3. dne:
14-tiletý asyrský křesťanský chlapec Ayad Tariq, který pracoval na 12-ti hodinové směny při obsluze generátoru v elektrárně v Iráku byl zavražděn muslimskými vzbouřenci.
21 členná skupina převlečených muslimských vzbouřenců vešla do elektrárny ráno, krátce po začátku jeho směny.
Podle sdělení svědků, kteří vše viděli z úkrytu, se ptali chlapce, jestli je opravdu křesťan, opravdový křesťanský hříšník ? Clapec jim odpověděl :"Ano, já jsem křesťan, ale nejsem hříšník." Vzbouřenci pak volali :"Špinavý křesťanský hříšník !", popadli ho za ruce a nohy, drželi ho a při tom mu setnuli hlavu. Během vraždy křičeli :"Allah akbar! Allah Akbar!", jak uvedli svědci.
Asyrští křesťané jsou původní obyvatelé Iráku, kteří zde žili od doby Kristovy a jako první přijali křesťanství, ještě na začátku 20. století tvořili 20% obyvatel Iráku, ale za genocidy r. 1915 zahynuly 3 miliony asyrských křesťanů, nyní jich žije v Iráku odhadem 2,5 milionu, je to jeden z posledních zbývajících křesťanských společností, které ještě zbývají na Středním východě.